• sns01
  • sns02
  • sns04
  • sns03
Gözlemek

BIZ KIM

Pekin ugugou Group Co., Ltd.

Önümçilik gurluşyk integrasiýa pudagy topary

Pekin ugugou (Topar) Co., Ltd., esasy önümçilik zynjyry hökmünde "ýasalan gurluşyk dizaýn-in engineeringenerçilik gurluşyk-kompýuter önümçiligi" bilen toplumlaýyn gurluşyk pudagydyr.1980-nji ýylda döredilen bu kompaniýanyň 1000-den gowrak işgäri bar, meýdany 350 000 inedördül metr we gurluşyk meýdany 30.000 inedördül metr.Kärhananyň hasaba alnan maýasy 150 million ýuana.Theurduň öňdebaryjy professional material gözleg laboratoriýasy we önüm gözleg we ösüş merkezi, 100-den gowrak adamdan ybarat hünär we tehniki gözleg we ösüş topary bar.Concreteokary güýçli beton, süýümli beton, ýeňil agregat beton, agyr agregat beton we ş.m. özbaşdak ösdürip we öndürip biler, beton önümçiligi Dizaýn gabat gelmek, bezeg gabat gelmegi, galyndylary gaýtadan işlemek, gurluş meselesini çözüp bilýän erp tor dolandyryşyny amala aşyrýar. gabat gelmek, gurluşyk bilen deňeşdirmek we beýleki meseleler bir wagtyň özünde we anyk önümi özleşdirmek üçin bir nokatly hyzmaty amala aşyryň.Şereketde 150 million beton önümçilik enjamlary we her ýyl 1 million kub metrden gowrak beton önümçilik kuwwatyna ýetip bilýän dürli uly göwrümli göteriji we transport enjamlary bar.Beton önümler senagat we raýat gurluşyk in engineeringenerçiliginde, şäher awtoulag ýollary in engineeringenerçiliginde, demir ýol in engineeringenerçiliginde, suw konserwasiýasy in engineeringenerçiliginde, öý bezegi we beýleki ýörite in engineeringenerçilik ugurlarynda giňden ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, 3 sany oýlap tapyş patenti bilen GB50210 "Gurluşyk bezegi in Engineeringenerçiliginiň hilini kabul etmegiň spesifikasiýasy" laýyklykda dürli bezeg beton bezegleri, mebel, bezeg we ş.m. öndürmek üçin dürli ýokary hilli galyplary we şablonlary berip bileris. 6 amaly patent, daşky görnüş 100-den gowrak dizaýn patenti, 20-den gowrak eýeçilik tehnologiýasy we 5 baýrakly ylmy we tehnologiki üstünlik.

Içerki we daşary ýurt dizaýn institutlary we eýeleri bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygymyzdan soň, in engineeringenerçilik dizaýnynda we gurluşygynda baý tejribe topladyk we 2018-nji ýylyň mart aýynda bezeg beton bölümini döretdik. Häzirki wagtda kompaniýamyz çuňňur dizaýny we bezeg önümçiligini sazlap biler. binagärlik dizaýn bölümleri, lomaý satyjylar, satyjylar, medeni we döredijilik kärhanalary, garaşsyz dizaýnerler, häzirki zaman suratkeşleri we ş.m. üçin anyk önümler we beýleki standart däl komponentler.

Kompaniýa ýokary hilli dolandyryş ulgamyny, daşky gurşawy dolandyryş ulgamyny we hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamyny döretdi.Bu kompaniýa indi Pekin şäher kärhana tehnologiýa merkezini döretdi, synag synaglary, dizaýny we kärhananyň deslapky betony, taýýar garyşyk beton we bezeg betony üçin synag.Içerki we daşary ýurt gözlegleri, dizaýn we gurluşyk kärhanalary bilen giňişleýin hyzmatdaşlygy amala aşyrýarys we garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan birnäçe patentlenen tehnologiýalara we eýeçilik tehnologiýalaryna eýe.“Milli stadion (guşlaryň höwürtgesi)”, “Milli tizlikli typmak ýumurtgasy” (buz lentasy) we “Wuhan Qintai Grand teatry” tarapyndan görkezilen ýokary hilli praston beton taslamalary yzygiderli tamamlandy;"Pekin Günorta demir ýol menzili", "Pekin metrosy" we "Şäher awtoulag köprüsi" tarapyndan görkezilen ýokary hilli taýýar garyşyk beton taslamalary.

Bu kompaniýa häzirki wagtda Hytaý beton we sement önümleri birleşiginiň wise-prezidenti, Pekin beton birleşiginiň wise-prezidenti bolup, milli beton pudagynda ajaýyp kärhana we Pekinde öňdebaryjy kärhana hökmünde baha berildi.

“Yugou” çyn ýürekden önüm öndürýär, ulanyjylaryň, zawodlaryň we kanallaryň arasyndaky gatnaşyklary täzeden gurýar, dizaýn, gözleg we önümçilik boýunça yzygiderli tejribe toplaýar we ulanyjylary hemmetaraplaýyn üpjün etmek üçin “aýratynlygy, nokady we özboluşlylygy” birleşdirýän anyk interaktiw önümçilik zynjyryny teklip edýär we gurýar. anyk özleşdirmek zerurlyklaryňyz üçin çözgütler.