• sns01
  • sns02
  • sns04
  • sns03
Gözlemek
marka

Marka

DIZayn · ESTETIKA · Dörediň

jue1

jue1 düşünjeleriň beýan edilmegine uly ähmiýet berýän marka,
Önümçilik düşünjeleri we täsir ediji düşünjeler markany işletmegiň özenidir we önümler bu düşünjäniň beýany we giňelmegi.
Innowasiýa düşünjesi bilen önümleri döretmäge hemişe synanyşýarys.
Sarp edijiler üçin ýatdan çykmajak durmuş pursatlaryny döredip, adaty bolmadyk zatlary adaty ýagdaýda ýetirýäris.

marka (8)

marka (4)

Marka düşünjesi

Garyşyk materiallary öwrenmäge ünsi jemlemek, adalatly ýüzli betondan başlap, aýratynlygy, dizaýny we özboluşlylygy birleşdirýän, interaktiw wizual bezeg pudagy zynjyryny döretmek, ulanyjylara şahsylaşdyrylan zerurlyklar üçin giňişleýin çözgütler hödürlemek.

Gözläň

Önümleri - düşünje üpjünçiligini, sungat önümlerini, döredijilik önümlerini öwrenmegi dowam etdirýäris.Häzirki wagtda beton seriýaly önümler esasan: beton lampalar, beton mebel, beton gaplar, beton şemler, beton küller, beton dokuma gutulary, beton sagatlar, beton ofis esbaplary, beton diwar plitalary (diwar bezegi), beton öý bezegi we ş.m. jue1 önümiň ösüşini, dizaýnyny, önümçiligini, mahabatyny we satuwyny birleşdirýär we Pekiniň ugugou bezeg beton bölümine degişlidir.

marka-1

HALKARA HALKARA

Döwür duýgusy

DIZAYN SENSE

logo-1

Pekin ugugou (topar) Co., Ltd.

Beton

Adalatly ýüzli beton 1930-njy ýyllarda öndürilipdi.Gurluşyk pudagynda betonyň giňden ulanylmagy bilen, binagärler ünsüni betondan gurluş materialy hökmünde materialyň gurluşyna öwrüpdirler we binanyň özüne çekýän duýgusyny beýan etmek üçin betonyň mahsus bezeg aýratynlyklaryny ulanyp başlapdyrlar. . Soňky ýyllarda adalatly beton binalaryň sany çalt artdy.Mundan başga-da, adalatly ýüzbe-ýüz betonyň maddy aýratynlyklary baradaky çekişme kem-kemden gurluşyk materiallarynyň çäginden çykyp, sungat we medeniýet pudagyna girdi. Adalatly beton adyna laýyk ýaşyl beton: beton gurluş bezege mätäç däl, örtük we timar ýaly himiki önümler ýok;Mundan başga-da, köp mukdarda gurluşyk galyndylaryny azaldýan we daşky gurşawy goramak üçin amatly bolan, bir gezek kesilmezden, bejerilmezden we gipslenmezden emele gelýär.

SANATÇYLYK GÖRNÜŞI

SANATÇYLYK GÖRNÜŞI

Soňky müňlerçe ýylda "bakylygy saklamak" hemişe adamyň fiziki we ruhy gurşawy tarapyndan guruljak giňişlik häsiýeti bolupdy.Gadymy rimliler hek, gum, çagyl, at we haýwan ganyny çig betona öwrüp, taňrylaryň we adamlaryň ýaşaýan ýerini gurupdyrlar.XVIII asyryň başynda häzirki zaman manysynda "sement" dünýä indi, kitaphanalar, sergi zallary, tuneller, köprüler we ş.m. ýaly häzirki zaman funksiýalary bolan köp binany dünýä inderdi. "Gatylyk we ölmezlik" hemişe kollektiw bolupdy. adamzat dünýäsiniň yzarlaýandygyny duýmak.

Sungat, sungatyň üsti bilen bize ýatladýan gurşaw roluna eýedir: daşardan seredenimizde, sosial çatryklary we medeni kemçilikleri täzeden düzmek üçin göz aýlamagy ýatdan çykarmaň.

marka (6)
marka (2)

Bilim bölekleriniň üýtgedilip gurulmagy we geljegiň ösüşi siwilizasiýanyň we materiýanyň biri-birinden aýrylmagy, birleşmegi we biri-biriniň üstüni ýetirmegi, gün ýaşanda we gün ýaşanda ýagtylyk bilen garaňkylygyň arasynda düşünip bolmajak "çal çyra".

Bu ýagtylyk, pikirlerimizi we jogapkärçiligimizi beýan etmek üçin simwollar we usullar arkaly sungat tarapyndan ele alynmalydyr.

Sungat aýratynlygy

Betonyň sowuklygy häzirki zaman adamlarynyň sowuklygydyr.Gaty dokumasy ýumşaklygyň beýanydyr.Adamlaryň özlerini gurşap almagy üçin esasy materialdyr (giňişlik we aň goşmak bilen).Döwrebaplyk we uniwersallyk bilelikde ýaşaýar.

Jemgyýetde kemala gelmäge mejbur bolan, häzirki döwre garşy ýigrenç döredensoň, jemgyýetçilik şahsyýeti bellik edilýär, ýekeje adama birnäçe rol berilýär, bölünmek aňsat ... Bu sahnalaryň dikeldilmegi häzirki zaman adamlarynyň başdan geçirýän prosesi. , iň tanyş we öwrenişen ştaty, ýöne iň islenýän döwlet däl.

BRAND STATEMENT

Döwürler biz tarapyndan ýasaldy, wagtlara serederis we geljekki insulty insult bilen ýazarys.

Kim bize wekilçilik edip, döwre ünsi jemläp biler?

Wagt hemişe ösüşimizi ölçýär.Geljegiň maýagy bize ýagty ýagtylygy has aýdyň görmäge mümkinçilik berýär, ýöne biz ýagtylygy kesip geçmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Oýan, Geljek oýan.