• sns01
  • sns02
  • sns04
  • sns03
Gözlemek
marka

AGENTLER

Näme üçin bizi saýlamaly?

42 ARYL

GYSGAÇA SANATÇYLYK Tejribesi

Güýçli

Marka esasy bäsdeşlik

ÜSTÜNLIK

Dolandyryş ulgamy goldawy

GYSGAÇA

SANATÇYLYK Zynjyr goldawy

Hünärment

BAZAR EDEBI Sistemi

AGENTLER ÜÇIN aýratyn aýratynlyklar

fgd

Önüm goldawy

Ilki bilen önümleri alyň.Agentlere berýän ünsümize esaslanyp, häzirki wagtda satuwda täze öndürilen önümleri we önümleri goşmak bilen önümlerimizi üpjün etmek üçin agentlere ileri tutarys.

Üpjünçilik goldawy

Önümlere ähmiýet beriň.Şol bir şertlerde, agentler üçin haryt çeşmelerini üpjün etmekde ileri tutarys we ätiýaçlyk, gaplamak we eltip bermek boýunça dürli amallarda bu ileri tutular.

Bahalaryň artykmaçlygy

Agentleriň bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny saklamak we olaryň ykdysady gyzyklanmalaryny üpjün etmek üçin agentlerimize bazardaky iň amatly bahany hödürläris, bu bolsa beýleki müşderilere hödürleýän bahamyzdan pes bolar.

Mahabat goldawy

Önümlerimiz üçin onlaýn mahabat geçireris we platformalara Alibaba, Google, Facebook, Twitter, Instagram we ş.m. girýär. Agentimiz bolanymyzdan soň mahabatyň netijelerini siziň bilen paýlaşyp bileris, agentiňizdäki müşderileri gazanyp bileris we täjirçilik öwrülişigini gazanyp bileris. .

Oflayn sergi

Köplenç dürli oflayn sergilere gatnaşarys.Agentimiz bolansoň, agentiň täsirini we potensial müşderileriň arasynda täsirini artdyrmak üçin sergide agent maglumatlaryny görkezeris.

Oflayn we onlaýn bazar aýratyn agenti:

Bäsdeşlik birmeňzeşliginden gaça durmak we agentleriň gyzyklanmalaryny kepillendirmek üçin, agentiň agentliginde onlaýn mahabat we mahabat işini amala aşyrsak-da, döredilen müşderileri sebitdäki önümlerimiz üçin agentleri bolan agentlere gönüden-göni belläris.

AGENTLER ÜÇIN aýratyn aýratynlyklar

1. Professional lomaý ýa-da bölek satuw kompaniýasy ýa-da gurama bolmaly.

2. Giňişleýin sebitleýin ýa-da halkara lomaý satyjy ýa-da bölek satuw tejribesi bolmaly.

3. Öz awtonom fiziki dükanyňyz ýa-da onlaýn dükanyňyz bar bolsa gowy.

4. Iň esasy zat, sebitiňizdäki ýerli hökümet tarapyndan tassyklanan import kwalifikasiýasyny almaly.